Περιγραφή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος XENIOS ZEUS

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Erasmus+/Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται για 24 μήνες (από 01-09-2016 έως 31-08-2018) με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus” και αριθμό σύμβασης 2016-1-EL01-KA201-023512 μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Εrasmus+ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Το παρόν έργο έχει ως στόχο να αλλάξει την επικρατούσα κατάσταση και τους τρόπους με τους οποίους, οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η  Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τους Δήμους Παιονίας (Ειδομένη) και Δέλτα (Διαβατά), θα αντιμετωπίσουν σε εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό επίπεδο,  τις προσφυγικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του Δικτύου Άλφα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια θετική, συνεργαζόμενη και υποστηρικτική  κοινότητα μεταξύ παιδιών και ενηλίκων προσφύγων,  με στόχο την ψυχολογική τους υποστήριξη.

Ως εταίροι μαζί με τους εμπειρογνώμονες σε θέματα προσφύγων, στοχεύουμε να σχεδιάσουμε, να δημιουργήσουμε και να διανείμουμε εκπαιδευτικό υλικό, μια εργαλειοθήκη με δραστηριότητες και οδηγίες, και μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα, εμπλέκοντας ενήλικες πρόσφυγες μαζί με τα παιδιά τους. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής παιδείας, με τη χρήση υπολογιστών, καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Το έργο στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού και στην εφαρμογή του σε παιδιά και σε ενήλικες πρόσφυγες σε συγκεκριμένα hotspots, ήτοι στο δήμο Παιονίας και στο δήμο Δέλτα της Κεντρικής Μακεδονίας. Για το σκοπό αυτό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τους παραπάνω δήμους και με εμπειρογνώμονες σε θέματα προσφύγων, καθώς και για θέματα όπως η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ώστε να παρέχει βασικές ικανότητες εγγραμματισμού στους πρόσφυγες. Απώτερος σκοπός είναι από τη μια να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ντόπιους, και από την άλλη, να προετοιμαστούν για την ομαλή μετάβασή τους στο εξωτερικό (εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας, ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ). Η διδασκαλία της ελληνικής ή της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας στοχεύει στη σταδιακή ανάπτυξη γλωσσικών / επικοινωνιακών δεξιοτήτων καθώς επίσης και στην εξοικείωση των μαθητών με την πολυγλωσσία και την πολιτισμική διαφορετικότητα.Οι ομάδες αυτές, θα συνεργαστούν σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το υλικό, ενώ θα συν-διοργανώσουν μια σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων.Επιπλέον, θα  προωθήσουμε  παιδαγωγικές δραστηριότητες, με σκοπό να κατανοήσουν το χώρο (τόπο καταγωγής-ταξίδι-χώρες προορισμού) χρησιμοποιώντας υλικό από το αρχείο χαρτογράφησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως χάρτες.Ο ρόλος των εταίρων από το εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία) είναι αυτός για την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών για το συγκεκριμένο θέμα. Πιο συγκεκριμένα,  η Ιταλία και ο Οργανισμός Νεολαίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης στα γνωστά hotspots, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη νεολαία, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία είναι μια μεγάλη πύλη εισόδου για τους πρόσφυγες, η  παρεχόμενη εμπειρία της σε πολυάριθμα σχετικά ζητήματα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία δέχονται συνεχώς στο έδαφός  τους πρόσφυγες και μετανάστες και αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ώστε ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν πρακτικές, τρόπους χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, ενσωματώνοντας τους πρόσφυγες στην καθημερινότητα, στο βαθμό που είναι εφικτό σε κάθε χώρα.

Αυτό το έργο στοχεύει  στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, με αντίστοιχες δράσεις, μέσω δύο βασικών δράσεων:

  1. Με τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για τα παιδιά πρόσφυγες και για τους καθηγητές-εκπαιδευτές για τους πρόσφυγες. Το περιεχόμενό του αφορά το υλικό και εργαστήρια σε παιδιά, σε εφήβους και σε ενήλικες, το οποίο θα δημιουρηγηθεί από τους καθηγητές-εκπαιδευτές.
  2. Η οργάνωση και η υλοποίηση  σεμιναρίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν δράση σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης των προσφύγων/μεταναστευτικών ροών, προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και επιπλέον, χρήση της εργαλειοθήκης από μελλοντικούς  χρήστες.

Ο σχεδιασμός μιας πλατφόρμας για την αξιολόγηση του συνολικού του προγράμματος, με βάση τις ανάγκες των προσφύγων σε κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος, προσαρμοσμένη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Επιπλέον, στόχος είναι η διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιθύνοντες σε φορείς λήψης αποφάσεων. Τέλος, ευελπιστούμε ότι με το πρόγραμμα θα ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες απέναντι στους πρόσφυγες και στα παιδιά τους.