Ομάδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Νεκταρία Παλαιολόγου, αναπλ. καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Βασιλική Παπαδοπούλου, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Δημητριάδου, αναπλ. καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αγγελική Σακελλαρίου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Γκανάκας, σχολικός σύμβουλος φιλολόγων
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, αναπλ. καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος