Αναλυτικά Προγράμμα ανά γνωστικό αντικείμενο και άλλο υλικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων.

 

Αναλυτικά Προγράμματα ΙΕΠ